Category Archives: Sigorta Haberleri

Sigorta Haberleri

Sigorta Haberleri

Sigorta Nedir
Sigorta, kişilerin bir takım şartlar altında karşılaşacakları, zarara ve gelir kaybına sebep olan olayların ekonomik neticelerinden kendilerini savunmak için belli bir prim karşılığında rizikolarını devrettiği anlaşmadır.

Sigorta Müddeti Nedir
Poliçenin yürürlükte kalacağı müddettir. Birikimli hayat poliçelerinin bazılarında sigorta müddeti sabit olmayıp maksimum ve asgari müddetler vardır. Bazılarında ise sigortalı ile kontrat hazırlanırken belirlenen sigorta müddeti mevcuttur.

Sigortacı Nedir 
Sigorta ettiren tarafından ödenen prim karşılığında, sigortalıya veyahut tazminattan istifade edeceği belirtilmiş kişiye, rizikonun gerçekleşmesi halinde tazminat ödemeyi üstlenen müessesedir.

Sigortalı Nedir 
Hayatı veyahut sıhhat giderleri sigortayla güvence altına alınan kişidir.

Sigorta Ettiren Nedir
Sigortacı ile sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeme yükümlülüğünü alan kişidir. Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olabilir.

Poliçe Nedir Sorusu?
Sigorta poliçesi; Sigortalanan mal veya cana ait belirleyici bilgileri, sigortanın baslangıç ve bitiş tarihlerini, ödenecek prim ve güvence meblağlarını vb. içeren sözleşmeye ait yazılı vesikadır.

Sigorta Haberleri

Prim Nedir 
Sigorta primi sigortalının ödediği fiyattır. Bu fiyat sigorta rizikosunun karşılığı , yönetimsel giderler, komisyonlar, kar gibi unsurları içerir.

Kloz nedir
Sigorta çeşitlerine göre poliçe genel koşullarındaki hususları bitiren ve bilhassa dikkat edilmesi şart olan koşulları gösteren ikaz notudur.

Hasar nedir
Sigorta Poliçesi genel koşullarında yeralan rizikonun gerçekleşmesi (menfaatin zarara uğraması) halinde, sigortacının tazminat ödeme yükümlülüğünün doğması vaziyetidir.

Aktüer nedir 
Sigorta matematikçisidir. Hangi riziko için hangi koşullarda ne kadar sigorta primi ödenmesi gerektiğini hesaplayarak standardize eder. Daha önceki Roma ‘da sayan kişi mananına gelirdi. Ülkemizde her sigorta şirketi kesinlikle en az bir aktüer bulundurmak zorundadır.
Sigorta matematiğine ise aktüerya isimi verilir.

Sigorta Haberleri

Birikim Meblağı (Birikim Kapitali) Nedir
Sigortacı her sene sonu, portföyündeki uzun müddetli poliçelerin sigorta bedelleri üzerinden, kimi matematiksel yollarla belirlenen bir fon ayırır. Şöyle ki, sigortalının ödediği primlerin yıllar bakımından legal ve teknik kesintileri yapıldıktan ve teknik getiri ile faizlendirildikten sonra ele geçirilen meblağa birikim meblağı denir.

Sigorta Haberleri

Genel Şartlar Nedir
Devletin yetkili müesseseleri (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı) tarafından her sigorta dalı için hazırlanmış olan ve Sigorta şirketlerinin bunu aksine hareket edemeyecekleri koşullardir.

Protesto Nedir
Vaktinde ödenmeyen primlerin poliçenin iptaline yol açması mevzubahis olduğundan, prim borçlarını ödemeleri için sigortalıya gönderilen uyarı mektubudur (ihtar). Sigortalıya eriştikten sonraki 30 gün içinde ödeme zorunluluğu vardır. Ters halde şirket poliçeyi iptal veya tenzil eder.
İkraz (Borç Alma) Nedir
Uzun müddetli ve birikimli sigortalarda mevcut olup, sigortalının ileriki yıllarda poliçesinin kar hisseli birikim meblağını en yüksek %95’ini senelik üremle borç alabilmesidir. Ikraz halinde, poliçenin tüm hakları savunur. Sigortalı bir sonraki sene, borcunu ödemeden o seneye ait ikraz üremini ve bu ürem üzerinden alınacak %5’lik gider vergisini ödemek suretiyle sigortaya devam edebilir. Ürem sigorta şirketi tarafından serbest olarak belirlenir ve peşin alınır.

İptal Nedir 
Uzun müddetli hayat sigortalarında: sigorta ettirenin 30 gün içinde prim borcunu ödememesi halinde, poliçenin yürürlükten kaldırılmasıdır. Bu vaziyette prim iadesi yapılmaz.
Bir sene ve daha kısa müddetli hayat, sıhhat ve kaza sigortalarında: Sigorta ettiren şirketçe belirtilen müddet zarfında prim borcunu ödemediği taktirde, poliçe temerrüde düşer. Temerrüd tarihini izleyen 15 günün nihayetinde prim borcu ödenmezse güvenceler durdurulur. Durdurulma tarihinden itibaren geçen 15 gün içinde de borç ödenmezse ihtara gerek kalmaksızın poliçe iptal edilir.

Irat Nedir
Hayat boyu veya belirtilen müddet süresince periyodik olarak gelir sağlayan hayat sigortası güvencesidir.

Istira (Satın alma) Nedir 
Birikim priminin alındığı hayat sigortalarında sigorta şirketinin, poliçe özel koşullarında yazılı asgari müddetin geçmesi ve bu müddete ait primlerin ödenmesinden sonra sigorta ettirenin talebi ile kar hisseli birikim meblağını ödeyerek poliçeyi satın almasıdır.
Sigortalı için, poliçenin paraya çevrilme imkanıdır.

Kar Hissesi Meblağı Nedir 
Sigortalıların ödediği primlerin legal ve teknik kesintileri yapıldıktan sonra yatırıma yönlendirilmesi neticeninde ele geçirilen karın bir bölümünün katılım nispetinde poliçeye işlenen meblağıdır.

Sigortalanabilir Çıkar nedir
Sigorta ile teminat altına alınan, parasal veya içsel değerler üzerindeki menfaatlerdir.
Sigorta sözleşmesi (poliçe) yapılırken sigortalanabilir bir çıkar ilişkisinin bulunması gereklidir. Rizikonun gerçekleşmesi neticesinde sigortalının yasal, para ile ölçülebilir bir zararı ve fiziki bir kaybı olmalıdır. Yasalara, ahlaka ve adaba ters işlemler neticesi doğacak menfaatler sigorta edilemez.

Menfaatdar Nedir 
Yaşam sigortalarında, sigorta sözleşmesine taraf olmamakla beraber, yaşam kaybı (vefat) rizikosunun gerçekleşmesi halinde poliçede belirtilen hakların ödeneceği kişidir. Poliçede menfaattar ismen belirtilmemişse, kanuni varisler menfaattar olarak kabul edilir.
Meriyet Nedir 
Poliçenin geçerli ve yürürlükte olma vaziyetidir.

Özel Şartlar Nedir 
Sigorta özel koşulları ; Sigorta şirketlerinin gelistirdikleri poliçelerin detayli özel şartlarını içeren ve genel koşulların aksine kararlar içermeyen kontrat maddeleridir.

Reasürans Nedir
Bir sigorta şirketinin poliçe sattığı sigortalılardan satın aldığı risklerin bir bölümünü veya tamamını diğer bir şirkete satmasıdır.
Daha kolay bir ifadeyle sigorta şirketinin sigortalanmasıdır.

Risk Nedir 
Zararın veya hasarın ortaya çıkmasının muhtemel olduğu vaziyettir.

Istisna Nedir

Sigorta teminatları dışında kalan vaziyetlerdir.

Tazminat Nedir 
Poliçe türüne göre, sağlık giderleri, maluliyet ve kritik hastalık vaziyetinde sigortalıya, sigortalının vefati vaziyetinde ise menfaattara ödenmesi gereken toplu meblağ.

Teknik Faiz Nedir 

Yaşam poliçeleri için kullanılan ve sigortacının garanti ettiği asgari faiz oranıdır.

Teminat Nedir Sorusu

Sigortacının sigortalıya rizikonun gerçekleşmesi halinde vermeyi taahhüt ettiği güvencedir.

Tenzil (Dondurma) Nedir 
Uzun süreli sigortalarda poliçe özel koşullarında azami sürenin geçmesi ve bu süreye ait primlerin ödendiği süreden sonraki prim ödemelerinin durdurulması ve sigortalının maluliyet, kritik hastalık, vefat gibi tazminat hakkından faydalanmadan yalnızca yatırılan birikim tutarı üzerinden kar hissesi almaya devam etmesidir.

Tıbbi Tetkikler Nedir 
Sigortalının yaşına ve istediği teminat tutarına bağlı olarak sigortacı tarafından istenebilen tıbbi raporlardır.

Risk Kabul (Underwriting) Nedir 

Sigortacının, müracaatı kabul edip, etmeyeceğinin ve kabul ederse hangi koşullarda onaylayacağının belirlendiği süreçtir.

Yaşam Sigortası Nedir 
Sigortanın yasayla yürürlüğe giriş tarihinden itibaren kişiyi poliçe türüne göre vefat, hayatta kalma, maluliyet veya kritik hastalıklar gibi büyük risklere karşı güvence altına alan; birikim priminin alındığı vaziyetlerde primleri yatırıma yönlendirerek, sigorta süresi sonunda toplu para ya da emeklilik hakkı tanıyan, sigortadır.

Zeyilname Nedir 
Zeyilname ; Poliçenin yürürlüğü esnasında olan farklığı belirten poliçenin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülen ek sigorta sözleşmesidir. Sözgelimi yaşam poliçelerinde prim artışı, sağlık poliçelerinde aile poliçesine çocuk ilave etmesi gibi farklıkların yanı sıra sigortalının talebiyle düzeltilmesi de zeyilname tertip etmesini gerektiren işlemdir

Sigorta Haberleri

2 Milyon Kişiye İş Sözü

By | Mart 3, 2017

İstihdam seferberliği için düğmeye basan hükümet en az bir buçuk milyon kişiyi kapsayacak tasarılamaya imzalamaya hazırlanıyor. Özel sektörün destekleriyle bu rakamın 2 milyon kişiye yükselmesi amaçlanıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci başlatılan istihdam seferberliği çerçevesinde hedeflerinin bir buçuk milyon yurttaşı kapsayacağını izah etti. İzahında özel sektörden de 500 bin kişilik istihdam beklediklerini söyleyen Bakan toplam rakamın… Read More »

Konut Kredisi Kullanmak Avantajlı Mı?

By | Şubat 20, 2017

Konut kredisi kullanmak çoğu kesim için yanlış gelse de gelecek amacı güden kişiler için bulunmaz bir fırsat niteliği taşımaktadır. Konut kredisi kullanmak avantajlı mı? Bence ve çoğunluğa göre kesinlikle avantajlı. Çünkü insan İster istemez bir yükün altına giren insan onun için daha fazla çabalayacak ve mücadele edecektir. Bankaların sağladığı bu kolaylık önemsenmeyecek niteliktedir. Kira öder… Read More »

Bankaların Kuruluş Tarihçesi

By | Şubat 4, 2017

Bankaların Kuruluş Tarihçesi  HALK BANKASI Halk Bankası 1933 yılında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere fon sağlamak amacıyla kurulmuş bir bankadır. Halk Bankası müşterilerine uygun kredi sağlayacak lider KOBİ bankası olmak amacı ile kurulmuştur. Bu bankanın sermayesi ise 125.000.000 TL’dir. Bu tutar kamu sermayesi ile oluşturulmuştur. Bu bankanın kuruluş süreci uzun zaman almıştır. Bunun nedeni ise… Read More »

Sicil Affından Hangi Durumlarda Yararlanılır

By | Ocak 28, 2017

Sicil Affından Hangi Durumlarda Yararlanılır Tüketicilerin kullandığı kredi veya kredi kartlarının ödeme günündeki düzensizlik veya ödenmemesi durumunda karşılarına çıkan 90 günlük süreç içerisinde ödeme işleminin yapılmaması sonrasında idari ve hukuki sürecin başlamasının da ardından avukatlık olunur ve sicil dosyası açılmış olur. Yani düzensiz bir şekilde yapılan ödemeler ve geciktirilen vadeler bankalar için risk teşkil ettiğinden… Read More »

İşCep Sosyal Hesap Nedir? Nasıl Kullanılır?

By | Aralık 24, 2016

İşCep Sosyal Hesap Nedir? Nasıl Kullanılır? İşCep Sosyal Hesap Nedir? Nasıl Kullanılır? Türkiye İş Bankası tarafından yapılan izaha göre, banka, İşCep kullanıcılarının sosyal hayatlarında gerçekleştirdikleri organizasyonlarda para aktarımını kolaylaştırmak emeliyle Sosyal Hesap uygulamasını hizmete sundu. İşBanka’sının İşCep kullanıcıları Sosyal Hesap ile ailelerinden yada arkadaşlarından yemek, doğum günü gibi organizasyonlar için belirledikleri hesaba para aktarmalarını isteyebiliyor, kendilerine mesajlan organizasyon taleplerine… Read More »